Pogoji uporabe www.crnatabla.si in pravno obvestilo – INFIO d.o.o.

Črnatabla (www.crnatabla.si) je tehnološka platforma (v nadaljevanju platforma) namenjena uporabnikom in je v lasti in upravljanju podjetja Infio Informacijske rešitve d.o.o., Cerkvena ulica 11, 4290 Tržič, ki je vpisano v sodni register pri okrožnem sodišči v Kranju (v nadaljevanju ponudnik platforme). Ime in blagovna znamka platforme Črnatabla (www.crnatabla.si) ter način na katerega platforma deluje so zaščiteni.

I. Uporabniki, vsebina storitev in način delovanja platforme

1. Platforma je namenjena izključno pravnim osebam, ki so v skladu z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah registrirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik (v nadaljevanju uporabnik).

2. Uporabnik z registracijo na platformi izrecno potrjuje sprejemanje teh Pogojev uporabe. S temi Pogoji uporabe se urejajo medsebojni odnosi med uporabnikom in ponudnikom platforme in način delovanja platforme ter predstavljajo pravni dogovor med uporabnikom in ponudnikom za uporabo platforme in storitev, ki jih platforma ponuja. Uporabnika pri svoji uporabi in dostopu do storitev platforme zavezujejo ti Pogoje uporabe.

3. Platforma pravnim osebam omogoča referenčno točko za preverjanje in nadzorovanje plačilne discipline podjetij in avtomatizirano obveščanje lastnih poslovnih partnerjev (strank) o zamudah s plačil že zapadlih obveznosti.

4. Storitve platforme so plačljive in se obračunajo v skladu z vsakokratnim vnaprej veljavnim cenikom storitev (v nadaljevanju cenik). Cenik je sestavni del teh Pogojev uporabe in je objavljen na platformi. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cenika brez predhodnega obvestila, če je to potrebno. Vsako spremembo cenika ponudnik objavi na platformi.

5. Ponudnik kot storitev ponuja dve vrsti paketa. Osnovni paket storitev vključuje pregledovanje in vpisovanje neplačnikov. Polni paket vključuje pregledovanje in vpisovanje neplačnikov ter obveščanje zamudnikov oziroma neplačnikov.

Ponudnik izvaja obveščanje iz prejšnjega odstavka v obliki sporočil preko elektronske pošte, SMS sporočil in FAX sporočil v skladu cenikom. Polni paket vsebuje mesečno neomejeno število sporočil preko elektronske pošte, SMS in FAX sporočila pa so omejena na 400 sporočil skupno za obe vrsti sporočil. Vsako nadaljnjo SMS in FAX sporočilo uporabnika stane 0,06 €, pri čemer ponudnik uporabnika predhodno obvesti, da je porabil limit SMS in FAX sporočil za tekoči mesec. Hkrati z obvestilom ponudnik pošlje uporabniku ponudbo za nadalje obveščanje neplačnika ali zamudnika v skladu s tem odstavkom. Če se uporabnik s ponudbo strinja ponudnik nadaljuje z obveščanjem in na koncu meseca uporabniku pošlje obračun za presežena SMS in FAX sporočila.

V primeru popolnega internetnega mrka, na katerega nima vpliva ne ponudnik ne uporabnik, ponudnik prestavi izvajanje obveščanja iz zgornjega odstavka na naslednji delovni dan, po vzpostavitvi normalnih pogojev delovanja internetnih povezav. Pošiljatelj sporočil iz te točke je izključno uporabnik preko storitve platforme in jih v njegovem imenu opravlja ponudnik v skladu s to točko.

6. Ponudnik kot storitev ponuja tudi funkcijo radar. Funkcija radar uporabnikom omogoča možnost, da izberejo katerokoli gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika in jih dajo v »radar« in če se bo ime te gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika v prihodnje pojavilo na platformi, bodo uporabniki o tem obveščeni preko elektronske pošte. Podjetja se lahko naročijo tudi na brezplačno prejemanje analize plačilne discipline podjetij. Na storitev brezplačnega prejemanja analize se naročijo tako, da na naslovu www.crnatabla.si sporočijo naziv podjetja v katerem delajo in veljaven email naslov na katerega bomo pošiljali obvestilo.

7. Na platformi so objavljene pravne osebe, ki so v skladu z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah registrirane kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki nesporno zamujajo s plačilom dogovorjenega zneska določenemu podjetju za opravljeno kakršnokoli delo dolžnemu podjetju (v nadaljevanju neplačnik). Neplačnika lahko objavi katerikoli uporabnik, ki izpolnjuje pogoje iz prve točke in izkaže pogoje za objavo neplačnika v skladu s temi Pogoji uporabe (v nadaljevanju objavitelj).

8. Objavitelj sme objaviti kot neplačnika gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika, takrat:

  • ko zapade valuta plačila pravilno izdanega računa za opravljeno kakršnokoli delo in
  • ko je zamuda pri plačilu nesporna in dokazljiva.

9. Uporabnik se lahko odloči, da gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika, ki izpolnjuje pogoje iz 7. in 8. točke, ne bo javno objavil na platformi, ampak se odloči, da se to gospodarsko osebo ali samostojnega podjetnika le obvešča v skladu s drugim, tretjim in četrtim odstavkom 5. točke teh Pogojev uporabe (v nadaljevanju zamudnik).

10. Uporabnik lahko po registraciji na platformi vpisuje svoje neplačnike vsak dan, 24 ur na dan razen na dan, ko se opravljajo vzdrževalna dela in druga dela potrebna za nemoteno delovanje platforme.

11. Pravna oseba, ki je v postopku stečaja ali prisilne poravnave je objavljena kot neplačnik, v kolikor ustreza pogojem iz 8. točke, ne glede na to ali neplačilo izhaja iz časa pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti ali iz časa po njegovi uvedbi.

12. Podatki na platformi se osvežujejo avtomatsko vsak dan v tednu. Javna objava neplačnika Črnitabli bo vidna vsem ostalim uporabnikom po preteku 5ih delovni dni.

13. Objavitelj, ki je objavil posameznega neplačnika je, ko mu je v celoti poravnan račun, ki je bil podlaga za objavo ali če ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji za objavo neplačnika iz teh Pogojev uporabe, zavezan izbrisati objavo o neplačniku takoj ko je bil račun poravnan ali ko je objavitelj izvedel, da ni več pogojev za objavo. Uporabnik je v primerih, ko so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka to dolžan takoj sporočiti ponudniku in preklicati storitev obveščanja zamudnika iz 9. točke.

14. Večkratna objava posameznega neplačnika pomeni, da je zamudnika oziroma neplačnika objavilo več objaviteljev ali da ima neplačnik več neporavnanih obveznosti iz 7. in 8. točke pri istem objavitelju.

15. Objavitelj se zavezuje, da njegova objava na tej platformi ne bo nezakonita, škodljiva, zavajajoča in sporna ter da bodo objavljeni podatki na platformi resnični.

16. Posamezni objavitelj samostojno in v celoti odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala objavljenemu neplačniku z objavo na platformi. Ponudnik ne jamči za verodostojnost objavljenih podatkov in v nobenem primeru ne odgovarja za verodostojnost, točnost ali resničnost objavljenih podatkov. Odškodninsko, kazensko in drugo odgovornost nosi izključno objavitelj neplačnika.

17. V kolikor objavljen neplačnik nasprotuje proti tovrstni objavi, ker zatrjuje, da niso izpolnjeni pogoji za objavo iz teh Pogojev uporabe lahko zahteva od objavitelja, da umakne objavo. Objavitelj je dolžan ponovno preveriti izpolnjevanja pogojev iz 8. točke in v kolikor te pogoji niso izpolnjeni je dolžan nemudoma izbrisati objavo neplačnika. Pri tem objavitelj nosi odgovornost iz 16. točke.

18. Zamudnik lahko na enak način kot neplačnik iz prejšnje točke zahteva, da mu uporabnik preneha pošiljati obvestila. Pri tem se uporabljajo določila prejšnje točke in določila iz 9. točke.

19. Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko ne glede na navedeno v prejšnjih točkah kadarkoli izbriše ali onemogoči objavo podatka o posameznem neplačniku, če iz razpoložljivih podatkov oceni, da bi lahko bila objava zlonamerna ali v nasprotju s temi Pogoji uporabe.

II. Omejitev odgovornosti

1. Ponudnik se bo po najboljših močeh trudil omogočati 24 urni dostop do storitev platforme ter skrbeti za nemoteno delovanje platforme, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za občasno nedelovanje platforme, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Platforma je na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnegakoli jamstva za delovanje.

Pri zagotavljanju storitev platforme veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih ni drugače določeno:

  • ponudnik ne prevzema odgovornosti za dostopnost in brezhibno delovanje platforme,
  • ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za točnost, relevantnost, zakonitost, verodostojnost in resničnost podatkov, ki jih na platformi objavljajo uporabniki,
  • ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe platforme,
  • ponudnik ne more zagotavljati delovanja storitev platforme v primeru izpada omrežja , električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje platforme.

2. Ponudnik si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino platforme. V primeru iz zgornjega odstavka bo ponudnik povrnil sorazmerni del naročnine posameznemu uporabniku za obdobje do preteka naročniškega razmerja, če uporabnik ne bo mogel uporabljati funkcionalnosti paketa, za katerega je sklenil naročniško razmerje.

3. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje storitve platforme, če meni, da je to potrebno. V primeru iz zgornjega odstavka bo ponudnik uporabniku povrnil sorazmerni del naročnine za obdobje, ko je bil uporabnik prikrajšan za uporabo storitev platforme.

4. Ponudnik si pridržuje pravico do omejitve dostopa do storitev platforme uporabnikom v primeru vzdrževalnih del in drugih potrebnih del za nemoteno delovanje platforme. Informacijo o omejitvi dostopa do storitve platforme ponudnik objavi na platformi en dan pred izvedbo omenjenih del. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki ob tem nastane naročniku.

5. Odškodninsko, kazensko in drugo odgovornost nosi izključno objavitelj neplačnika. Posamezni objavitelj samostojno in v celoti odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala objavljenemu neplačniku zaradi objave.

6. Omejitev odgovornosti v teh Pogojih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

III. Registracija uporabnikov, uporabniško ime in geslo in sklenitev pogodbe

1. Uporabnik, ki želi uporabljati storitve platforme, se mora predhodno registrirati. Registracija uporabnikov poteka preko spletnega vmesnika, v katerega uporabnik vnese svoje podatke. Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval naslednja navodila:

  • vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki morajo biti popolni in resnični; izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe je prepovedano
  • vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime.

Uporabnik mora o vsaki spremembi podatkov iz prejšnjega odstavka obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dneh po spremembi.

2. Uporabnik pri registraciji izbere paket storitev iz 5. točke I. poglavja, ki ga želi naročiti. Pri tem uporabnik sklene s ponudnikom pravno obvezujoče pogodbeno razmerje, iz katerega izhajajo obveznosti in pravice v skladu s temi Pogoji uporabe in cenikom. Naročniško razmerje se lahko sklene za določeno časovno obdobje in sicer za 3 ali 12 mesecev, v skladu z veljavnimi predpisi.

3. Vsak uporabnik sam določi svoje uporabniško ime (uporabniško ime mora biti veljavni email naslov uporabnika) in geslo, s katerima se prijavi v sistem. Geslo je tajno in znano je samo uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

4. Uporabnik ima možnost, da pooblasti drugo podjetje, da v njegovem imenu uporablja tehnološko platformo. Uporabnik lahko pooblasti samo eno podjetje. S tem ko pooblasti drugo podjetje, sprejme vso odgovornost za podatke, ki jih pooblaščeno podjetje vpisuje. Uporabnik lahko pooblasti samo podjetje, ki že ima aktivirano naročnino za tehnološko platformo. Pooblaščeno podjetje je dolžno upoštevati pravne pogoje tehnološke platforme tudi, ko jo uporablja v imenu drugega podjetja.

IV. Plačilo ponudnikovih storitev

1. Uporabnik se zaveže ponudniku poravnati stroške naročnine v skladu s cenikom in temi pogoji uporabe. Naročnina iz prejšnjega odstavka se plačuje vnaprej za dobo sklenitve naročniškega razmerja.

2. Ponudnik ob registraciji uporabniku pošlje predračun za naročnino. Uporabnik mora naročnino poravnati v roku 8 dni od izdaje predračuna. Če uporabnik naročnine ne poravna v roku iz prejšnjega odstavka, mu ponudnik onemogoči uporabljanje storitve platforme in ga odjavi iz sistema.

V. Nadgradnja izbranega paketa

1. Uporabnik lahko kadarkoli nadgradi svoj paket storitev. Spremembo paketa opravi uporabnik tako, da v svojem profilu na platformi označi paket, ki ga želi skleniti. Ponudnik mora uporabniku najkasneje v roku dveh dneh spremeniti paket storitev v skladu z uporabnikovo željo. V primerih iz drugega odstavka mora uporabnik poravnati obveznosti plačila naročnine za paket, ki ga želi skleniti, v skladu s 2. točko IV. poglavja. Če uporabnik ne poravna obveznosti iz prejšnjega odstavka, mu ponudnik ponovno spremeni njegov paket na stanje pred spremembo.

VI. Podaljšanje naročniškega razmerja

1. Uporabnik 15 dni pred iztekom naročniškega razmerja s ponudnikom dobi na svoj elektronski naslov poziv za podaljšanje naročniškega razmerja skupaj s predračunom za naročnino. Uporabnik je dolžan poravnati naročnino v skladu 1. in 2. točko IV. poglavja v roku 15 dni od prejema predračuna. Če uporabnik ne izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka mu ponudnik onemogoči uporabljanje storitve platforme in prekine naročniško razmerje.

VII. Varstvo podatkov in zasebnost

1. Uporabnik izrecno dovoljuje, da ponudnik z namenom zagotavljanja kvalitetne in nemotene storitve platforme zbira osebne podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:

  • elektronski naslov, telefona številka in FAX številka

2. Ponudnik se zavezuje, da podatkov iz 1. točke ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo neplačnikom in zamudnikom zaradi potreb avtomatiziranega obveščanja ter v primeru suma kršitve teh Pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja. Ponudnik se zavezuje varovati osebne podatke iz 1. točke kot poslovno skrivnost, skladno s pravili zasebnosti ter skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi veljavnimi predpisi. Ponudnik shranjuje osebne podatke iz 1. točke le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali. Po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

3. Uporabnik izrecno dovoljuje ponudniku, da mu periodično pošilja sporočila z namenom direktnega obveščanja o uporabnikovem stanju na platformi, z namenom oglaševanja o novostih storitev platforme in za potrebe storitve »Radar«. Uporabniki prejemajo obvestila o poslanih sporočilih svojim neplačnikom in zamudnikom, ki so poslani v skladu s drugim, tretjim in četrtim odstavkom 5. točke I. poglavja. V primeru, da uporabnik ne želi prejemati obvestil iz prvega in drugega odstavka, mora to sporočiti ponudniku na elektronski naslov info@crnatabla.si.

VIII. Sprememba pogojev uporabe

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te Pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Vsaka sprememba pogojev uporabe bo objavljena na platformi. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo naslednji dan po objavi na platformi in se za posameznega uporabnika uporabljajo od njegove prijave na platformi naprej.

IX. Končne določbe

V primerih, da ti Pogoji uporabe ne urejajo določenega vprašanja, se za odnos med uporabnikom in ponudnikom uporabljajo tudi določbe Obligacijskega zakonika.